logo

Címlap Tanfolyamaink C+E kategória
C+E kategória E-mail

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: A C-​ka­te­gó­ri­ába so­rolt gép­ko­csi­ból és ne­héz pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény. A tanfolyam elvégzése után álláslehetőséget kínálunk. http://www.titaniumjob.hu

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 21 éves kor­ha­tár be­töl­tése
 • 2. csoportú orvosi alkalmassági
 • alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) meglétének igazolása.
 • Ér­vé­nyes C ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély, de nem Kezdő ve­ze­tői en­ge­dély.
 • A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló18 év­nél fi­a­ta­labb, ak­kor az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 •  

  tandíj:

  127.900 Ft.

   

  Vizsgadíjak

  28.100 Ft.

  A kép­zés me­nete:

  El­mé­leti kép­zés

  • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek
  • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek
  • Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete
  • Biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés

  Gya­kor­lati kép­zés (16 óra)

  • Ru­tin: 6 óra
  • Vá­rosi ve­ze­tés: 5 óra
  • Or­szág­úti ve­ze­tés: 2 óra
  • Hegy­vi­déki ve­ze­tés: 2 óra
  • For­galmi vizsga 1 óra

  Vizs­gák

  • El­mé­let: Köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek vizsga.
  • Gya­kor­lat: Biz­ton­sági el­len­őr­zés és üze­mel­te­tés vizsga, ru­tin vizsga, for­galmi vizsga.

  Meg­jegy­zé­sek

  A tan­tár­gyak hall­ga­tása alóli men­tes­ség­ről ol­vas­hat.

  El­mé­leti vizs­gára az el­mé­leti tan­fo­lyam­el­vég­zése után le­het je­lent­kezni. Az eset­le­ges hi­ány­zá­so­kat a vizsga előtt pó­tolni kell.

  Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

  A gya­kor­lati kép­zés va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res el­mé­leti vizsga után kezd­hető.

  A ru­tin vizs­gára az bo­csát­ható, aki az alap­kép­zés fel­ada­tait el­sa­já­tí­totta, és a kö­te­le­zően elő­írt óra­szá­mot tény­le­ge­sen le­ve­zette. A ru­tin vizs­gáig a 18. élet­évet be kell töl­teni.

  For­galmi kép­zésre si­ke­res ru­tin vizsga után ke­rül sor. For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás kö­te­lező fel­ada­tait el­sa­já­tí­totta, és a kö­te­le­zően le­ve­ze­tendő óra­szá­mot tény­le­ge­sen le­ve­zette. A for­galmi vizs­gára si­ke­res ru­tin-​ és biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés vizsga után le­het je­lent­kezni. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga után PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

  A vizs­ga­iga­zo­lást az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át sze­mé­lyi iga­zol­vány fel­mu­ta­tá­sá­val. A ve­ze­tői en­ge­dély a la­kó­hely sze­rint il­le­té­kes ok­mány­iro­dá­nál ezen iga­zo­lás be­mu­ta­tá­sá­val ve­hető át.

   

  Módosítás dátuma: 2017. február 21. kedd, 13:44
   

  Copyright © Minden jog fenntartva! - Rutin98 kft.

  Szimulátorok Autósikolák Infomod