logo

Címlap Tanfolyamaink C Tehergépkocsi kategória
C Tehergépkocsi kategória E-mail

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: Az au­tó­busz és a tro­li­busz ki­vé­te­lé­vel a 3500 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó gép­ko­csi, va­la­mint az ilyen gép­ko­csi­ból és könnyű pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény. A tanfolyam elvégzése után álláslehetőséget kínálunk. http://www.titaniumjob.hu

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 20 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése.
 • 2. csoportú orvosi alkalmassági
 • alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) meglétének igazolása.
 • Ér­vé­nyes B. ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély.
 • A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, ak­kor az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • tandíj:

  230.200 Ft.

  Vizsgadíjak:                          32.700 Ft.

  A kép­zés me­nete:

  El­mé­leti kép­zés

  • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek
  • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek
  • Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete
  • Mun­ka­vé­de­lem, tűz­vé­de­lem, szál­lí­tás
  • Biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés

  Gya­kor­lati kép­zés (30 óra)

  • Ru­tin: 6 óra
  • Vá­rosi ve­ze­tés: 16 óra
  • Or­szág­úti ve­ze­tés: 4 óra
  • Éj­sza­kai ve­ze­tés: 2 óra
  • Hegy­vi­déki ve­ze­tés: 2 óra

  Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás

  A ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy kü­lön­álló, Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is.

  Vizs­gák

  • El­mé­let: Köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek vizsga, Mun­ka­vé­de­lem, tűz­vé­de­lem, szál­lí­tás vizsga.
  • Gya­kor­lat: Biz­ton­sági el­len­őr­zés és üze­mel­te­tés vizsga, ru­tin vizsga, for­galmi vizsga.

  Meg­jegy­zé­sek

  A tan­tár­gyak hall­ga­tása alóli men­tes­ség­ről itt ol­vas­hat.

  Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

  Gya­kor­lati kép­zés va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res el­mé­leti vizsga után kezd­hető.

  Gya­kor­lati vizs­gáig a 18. élet­évet be kell töl­teni. For­galmi kép­zés si­ke­res ru­tin­vizsga után kezd­hető meg. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga után PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

  A vizs­ga­iga­zo­lást az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át sze­mé­lyi iga­zol­vány fel­mu­ta­tá­sá­val. A ve­ze­tői en­ge­dély a la­kó­hely sze­rint il­le­té­kes ok­mány­iro­dá­nál ezen iga­zo­lás be­mu­ta­tá­sá­val ve­hető át.

   

  Módosítás dátuma: 2017. február 21. kedd, 13:44
   

  Copyright © Minden jog fenntartva! - Rutin98 kft.

  Szimulátorok Autósikolák Infomod