logo

Címlap Tanfolyamaink A2 Motorkerékpár kategória
A2 Motorkerékpár kategória E-mail

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: Leg­fel­jebb 35 kW tel­je­sít­mé­nyű és 0,2 kW/kg tel­je­sít­mény/sa­ját tö­meg arányt meg nem ha­ladó mo­tor­ke­rék­pár.

A 24/2005-ös GKM rendelet értelmében "Akorl" kategóriára 20013.01.19-től nem lehet vizsgázni helyette az "A2" kategória lép be. "Akorl" kategóriával rendelkezőknek nem kell vizsgázni csak az okmányirodánál kell kezdeményezni a vezetői engedélyük "A2"-re módosítását.

két évnél nem régebbi "A1" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezőknek ,

18 életév betöltése után , a tandíj 56.000 Ft.

két évnél régebbi "A1" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezőknek ,

18 életév betöltése után , a tandíj 52.000 Ft.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 17 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése.
 • alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) meglétének igazolása.
 • A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (há­zi­or­vos, leg­alább 1. cso­portú) le­adása.
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se.

  Tandíjak:

  El­mé­leti kép­zés  díja:                                                   40.000 Ft.

  Gya­kor­lati kép­zés díja:                                                 72.000 Ft.

  összesen:                                                                 112.000 Ft.

  Vizs­gák

  • El­mé­let: Köz­le­ke­dési is­me­re­tek vizsga. díja:4.600 Ft.
  • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, díja: 4.700 Ft
  • For­galmi vizsga, díja 11.000 Ft.

  Meg­jegy­zé­sek

  El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte.  El­mé­leti vizsga a 18. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető.

  Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

  Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett, és a 18. élet­évét be­töl­tötte.

  For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot iga­zol­tan ve­ze­tés­sel töl­tötte. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga ese­tén PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

  A vizs­ga­iga­zo­lást az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át.

  Kül­föl­di­ek­nél fel­té­tel az en­ge­dély ki­adá­sát meg­előző 6 hó­na­pos, fo­lya­ma­tos Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dás iga­zo­lása.

  A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amely 2 évig utas szál­lí­tá­sára nem jo­go­sít.

   

  Módosítás dátuma: 2018. január 08. hétfő, 10:26
   

  Copyright © Minden jog fenntartva! - Rutin98 kft.

  Szimulátorok Autósikolák Infomod