logo

Címlap Tanfolyamaink A1 Motorkerékpár kategória
A1 Motorkerékpár kategória E-mail

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: A 125 cm3 hen­ger­űr­tar­tal­mat és a 11 kW-​os tel­je­sít­ményt meg nem ha­ladó haj­tó­mo­tor­ral el­lá­tott mo­tor­ke­rék­pár.

Motorkerékpár (A1 kategória):

"B" kategóriával megszerezhető "A1" egy nap elmélet (3 óra+vizsga) és egy nap gyakorlati vezetés (2óra + forgalmi vizsga)

A teljes tanfolyam díja 27.000 Ft + vizsgadíj.


A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:

 • A 15 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése.
 • alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) meglétének igazolása.
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (há­zi­or­vos, leg­alább 1. cso­portú) le­adása.
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se.

  Tandíjak:

  El­mé­leti kép­zés díja:                                                     40.000 Ft.

  Gya­kor­lati kép­zés díja:                                                  72.000 Ft.

  összesen:                                                                  112.000 Ft.

  Vizs­gák

  • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek szá­mí­tó­gé­pes vizsga, díja: 4.600 Ft.
  • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, díja:                                   4.700 Ft.
  • for­galmi vizsga, díja:                                                       11.000 Ft.

  Meg­jegy­zé­sek

  El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. El­mé­leti vizsga a 16. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető.

  Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

  Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett, és a 16. élet­évét be­töl­tötte.

  For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot iga­zol­tan ve­ze­tés­sel töl­tötte.

  A vizs­ga­iga­zo­lást az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át.

  Kül­föl­di­ek­nél fel­té­tel az en­ge­dély ki­adá­sát meg­előző 6 hó­na­pos, fo­lya­ma­tos Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dás iga­zo­lása.

  A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amely 2 évig utas szál­lí­tá­sára nem jo­go­sít.

   

  Módosítás dátuma: 2018. január 08. hétfő, 10:27
   

  Copyright © Minden jog fenntartva! - Rutin98 kft.

  Szimulátorok Autósikolák Infomod